Επιλογή Σελίδας

Τεχνικών έργων (C.A.R – E.A.R)

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τεχνικών έργων είναι ένα ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και καλύπτει οποιαδήποτε απρόοπτη και αιφνίδια ζημιά, κατά τη διάρκεια των εργασιών που ασφαλίζονται, εκτός ζημιών από αυτές που ρητά εξαιρούνται από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Συμβολαίου. Λαμβανομένης υπ’όψη της παγκόσμιας βιομηχανικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής προόδου, οι τεχνικές ασφαλίσεις αποκτούν καθημερινά μεγαλύτερη σπουδαιότητα και αποτελούν έναν πολύτιμο και απαραίτητο ‘συμπαραστάτη’ κάθε μεμονομένου κατασκευαστή ή Τεχνικής Εταιρίας που αναλαμβάνει ένα έργο μικρό ή μεγάλο.

Ασφαλιζόμενος

Με ασφαλιστήριο CAR η EAR Ασφαλισμένος είναι:

 • • ο κύριος του έργου
 • • ο Γενικός Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι αυτού

Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνονται οι σχεδιαστές και οι σύμβουλοι μηχανικοί, καθώς και οι προμηθευτές ή οι κατασκευαστές των μηχανημάτων εφ ‘όσον οι ίδιοι έχουν αναλάβει τη συναρμολόγηση τους.

Αντικείμενο ασφάλισης

Ενα ασφαλιστήριο C.A.R μπορεί να καλύπτει όλα τα οικοδομικά έργα και έργα Πολιτικού Μηχανικού όπως:

 • • κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια
 • • εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
 • • δρόμους, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια.
 • • γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, κανάλια.

Ενα ασφαλιστήριο Ε.A.R μπορεί να καλύπτει ανεξάρτητες μηχανές όπως στρόβιλους, γεννήτριες, ατμολέβητες, συμπιεστές, ανελκυστήριες, γερανούς κλπ. και πλήρεις εγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων και μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Έκταση κάλυψης

Ειδικότερα, η ασφάλιση καλύπτει τα ακόλουθα:

 • • τις εργασίες σύμβασης
 • • τον εργοταξιακό εξοπλισμό
 • • το μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής
 • • τις δαπάνες αποκομιδής ερειπίων
 • • την Αστική Ευθύνη
 • • τη γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία. (υφιστάμενες εγκαταστάσεις κλπ.)

 

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Το Ασφαλιστήριο C.A.R όσο και το E.A.R ειναι Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου πράγμα το οποίο σημαίνει ότι καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου. Αυτό σημαίνει οτι καλύπτεται οποιαδήποτε φυσική απώλεια η ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτο και αιφνίδιο γενονός που προκαλείται απο κάποιον μή εξαιρούμενο κίνδυνο. Οι κύριοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι ενδεικτικά είναι:

 • • Πυρκαϊα, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, ζημιές από κατάσβεση πυρκαιας.
 • • Πλημμύρα, κατακλυσμός από νερά, ζημιές απο χιόνι ή χιονοστιβάδα, παλιρροϊακο κύμα.
 • • Ανεμοθύελλα
 • • Σεισμός, υποχώρηση εδάφους, κατολίσθηση εδάφους η βράχων.
 • • Κλοπή, διάρρηξη, ληστεία.
 • • Έλλειψη επιδεξιότητας, αμέλεια, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, σφάλματα κατά τη συναρμολόγηση.
 • • Βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος πάνω απο το όριο των προδιαγραφών.
 • • Υπερβολική πίεση, απόζδιση λόγω φυγόκεντρης δυνάμεως κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.
 • • Γεγονότα όπως: κατάρρευση, ζημιές λόγω μεταφοράς των προς συναρμολόγηση αντικειμένων εντός του χώρου του εργοταξίου, παρείσδυση ξένων σωμάτων.

Η ασφάλιση με ένα C.A.R ή ένα E.A.R Ασφαλιστήριο, καλύπτει επίσης τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο για ζημιές που θα επέλθουν κατά την αποθήκευση ή μεταφορά αυτών εντός του εργοταξίου. Επιπλέον μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τον εργοταξιακό εξοπλισμό και το μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής για ζημιές που θα επέλθουν κατα τη λειτουργία η χρήση εντός του εργοταξίου. Για τον μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής ή συναρμολογήσεως καλύπτονται ζημιές εξωγενούς αιτιολογίας – δεν καλύπτονται μηχανικές βλάβες.

Βασικές εξαιρέσεις

 • • Πόλεμος, εισβολή, απεργίες, ανταπεργίες, πολιτικές ταραχές κλπ
 • • Πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία η ραδιενεργή μόλυνση
 • • Ηθελημένη ενέργεια ή βαριά αμέλεια του Ασφαλιζομένου ή των εκπροσώπων αυτού.
 • • Παύση εργασίας, ολική ή μερική, λόγω εγκατάλειψης του εργοταξίου.
 • • Αποθετικές ή επακόλουθες ζημιές κάθε είδους, στις οποίες περιλαμβανονται και οι ποινές, οι απώλειες λόγω καθυστέρησης, οι απώλειες της σύμβασης και οι ποινικές ρήτρες.

Οι επιμέρους ειδικές εξαιρέσεις ανά τμήμα του ασφαλιστηρίου, όπως παρακάτω ενδεικτικά αναφέρονται:

ΤΜΗΜΑ Ι (Υλικές Ζημίες) Φυσιολογική φθορά, Απαλλαγή, Μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες, Ζημίες σε παρακείμενη περιουσία, Απώλεια σχεδίων, λογαριασμών, χρημάτων κ.α.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ (Αστική Ευθύνη) Απαλλαγή, Σωματικές βλάβες σε υπαλλήλους/εργάτες Ζημιές σε περιουσία τρίτων υπό την φύλαξη του ασφαλιζομένου, Ζημίες σε αντικείμενα που θα μπορούσαν να καλυφθούν απο το Τμήμα Ι του συμβολαίου, Ζημίες σε Τρίτους από οχήματα με άδεια οδικής κυκλοφορίας