Επιλογή Σελίδας

Ασφάλιση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ασφάλιση Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλέον μία ιδιαίτερα καθιερωμένη ασφάλιση στην Ευρώπη και στην Αμερική. Καλύπτει αστικές ευθύνες απο αποφάσεις του Δ.Σ εναντι της εταιρίας, μετόχων και τρίτων.
Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική κάλυψη των Διοικητικών Συμβουλίων εφαρμόζεται στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά, στις τράπεζες και γενικότερα σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό όπως οι Δημόσιοι Οργανισμοί.

Τα στελέχη μή εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Αξιών επιχειρήσεων στην πλειοψηφία τους θεωρούν οτι δέν διατρέχουν τον κίνδυνο τρίτοι να στραφούν προσωπικά εναντίον τους για λάθη ή παραλείψεις που απορρέουν απο την άσκηση των καθηκόντων τους. Θεωρούν επίσης οτι στη χειρότερη περίπτωση που κάποιος στραφεί τελικά εναντίον τους, η επιχείρηση θα αναλάβει το κόστος της δικής τους υπεράσπισης και ευθύνης.

Ομως επιχειρήματα οπως τα παραπάνω δέν ειναι ισχυρά αν αναλογιστούμε πως πολλά στελέχη στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων διατηρούν σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Συνεπώς, η δική τους οικονομική κατάσταση επηρεάζεται άμεσα απο τη διόλου ευκαταφρόνητη συνήθως δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η Εταιρία για την υπεράσπιση τους η και τον διακανονισμό απαιτήσεων.

Επίσης, η απλή οργανωτική δομή που έχουν οι μή εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών επιχειρήσεις διευκολύνει την απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα στην περίπτωση που υπάρχει μια απαίτηση ή έρευνα εναντίον τους.

Ποιά είναι η ευθύνη των Μελών Δ.Σ και Ανώτατων Στελεχών μιάς Επιχείρησης?

Οι αποφάσεις των Επιχειρήσεων δέν είναι απρόσωπες. Λαμβάνονται απο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη που την διοικούν και την εκπροσωπούν.
Επίσης, η διαχείρηση των υποθέσεων μιάς Επιχείρησης δέν αποτιμά απλά και μόνο την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα των εκτελεστικών οργάνων της. Μοιραία σχετίζεται με ευθύνες, που είναι προσωποποιημένες και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης απο πρόσωπα εντός η εκτός της Επιχείρησης.
Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να εγείρουν οι μέτοχοι, υπάλληλοι, πελάτες, ινσιτούτα η ενώσεις καταναλωτών, πιστωτές και ανταγωνιστές.

Mέσα απο ένα συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει προστασία:

Στα στελέχη.

Απο οικονομική ζημιά εξαιτίας της προσωπικής ευθύνης που φέρουν έναντι τρίτων στα πλαίσια άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων.

  • Απο δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.
  • Απο απώλεια εισοδήματος και δαπάνες για έξοδα περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος.

Στην επιχείρηση.

  • Απο οικονομική ζημία εξαιτίας της ευθύνης προς τρίτους που φέρει ώς νομικό πρόσωπο.
  • Απο δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.
  • Απο απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων της.
  • Απο απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης στις εγκαταστάσεις της η κατα τη μεταφορά τους.

Επεκτάσεις κάλυψης.

  • Υπο-όριο απώλειας χρημάτων εντός η εκτός εγκαταστάσεων.
  • Υπο-όριο κάλυψης Χρηματικών Ποινών.
  • Υπο-όριο κάλυψης εξόδων υπεράσπισης / ερευνών για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.