Επιλογή Σελίδας

Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Με την εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη οσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας στο ελληνικό δίκαιο, διαμορφώνεται ενα νέο Πανευρωπαϊκό καθεστός απόδοσης ευθύνης για τη διασφάλιση της ενεργούς προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο νέο αυτό καθεστώς ευθύνης εμπίπτουν περιβαλλοντικές ζημιές στα νερά, στο έδαφος, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους. Διαφοροποιείται κατα περίπτωση, ανάλογα με την επικινδυνότητα των έργων η επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται.
Τόσο η πρόληψη οσο και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, αποτελούν πιά αποκλειστική ευθύνη του υπαιτίου, η οποία θα καταλογίζεται με την αξίωση της ανάληψης απο αυτόν της παρεπόμενης οικονομικής επιβάρυνσης, πλέον του καταλογισμού των οποιωνδήποτε διοικητικών προστίμων και ποινικών κυρώσεων.

Ως εκ τούτου, οι φορείς εκμετάλευσης θα πρέπει να εχουν διασφαλίσει τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, ωστε σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες, να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές για να συνεχίζουν απρόσκοπτα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η βασική αρχή της οδηγίας «ο ρυπαίνων πληρώνει» σημαίνει πως κάθε φορέας εκμετάλευσης που προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά ή άμεσο κίνδυνο ανάλογης ζημίας επωμίζεται το κόστος των απαραίτητων μέσων πρόληψης και της αποκατάστασης.

Που απευθύνεται το πρόγραμμα Ασφάλισης Περιβαλλοντικής Ευθύνης ;
Απο τις προδιαγραφές της οδηγίας, δέν αποκλείεται οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ή λειτουργία του οποίου θα μπορούσε να προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντόπίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Βιομηχανίες πλαστικών, μετάλλων.
• Παραγωγή ενέργειας.
• Εταιρίες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά.
• Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.
• Εταιρίες διαχείρησης αποβλήτων.
• Εταιρίες ανακύκλωσης.

Η κάλυψη

Το ασφαλιστήριο ενεργοποιείται απο τυχαίο και αιφνίδιο γεγονός αλλα και απο γεγονότα τα οποία σταδιακά ρυπαίνουν το περιβάλλον. Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης ακόμα και προϋπάρχουσων συνθηκών ρύπανσης, οι οποίες θα ανακαλυφθούν μετά την έναρξη ασφάλισης.

Αποζημιώνονται οι σωματικές βλάβες – απώλεια ζωής η/και υλικές ζημίες τρίτων, καθώς και τα έξοδα καθαρισμού εντός η/και εκτός των εγκαταστάσεων, η ακόμα και η απώλεια κερδών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

Η κάλυψη αφορά βασικά στις πάγιες εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με δυνατότητα επέκτασης κατα τη διάρκεια μεταφοράς φορτίων. Παράλληλα, η κάλυψη ευθύνης απο ρύπανση μπορεί να παρασχεθεί και κατα τη διάρκεια εργολαβικών, καθώς υπάρχουν έργα τα οποία συνδέονται με τομείς που έχουν ανάγκη της κάλυψης της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Το γραφείο μας έχοντας μελετήσει τα υπάρχοντα προσφερόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Ελληνικής Αγοράς σε συνδιασμό με την πολύχρονη τεχνογνωσία μας στα εξιδικευμένα ασφαλιστήρια συμβολαια προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στο Ευρωπαικό και Ελληνικό θεσμικό καθεστός.
Τα εξειδικευμένα στελέχη μας θα σας παρέχουν ολες τις πληροφορίες αλλα και την καθοδήγηση που χρειάζεστε για την κάλυψη της επιχείρησης σας.