Επιλογή Σελίδας

Συμβόλαια κατά παντός κινδύνου

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Κατα Παντός Κινδύνου έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας έτσι στον ασφαλισμένο πληρη κάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων. Η ιδιαιτερότητα αυτών των συμβολαίων, από την οποία προκύπτει και το όνομα τους είναι ότι ο ασφαλισμένος εξ αρχής γνωρίζει ότι θα αποζημιωθεί για κάθε ζημιά που θα συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία του, με εξαίρεση κάποιες λίγες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία, είτε αφορούν τη φυσιολογική ή και αναμενόμενη φθορά του ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου, είτε κρίσιμα γεγονότα τα οποία κατά κάποιο τρόπο οδηγούν σε αναστολή της λειτουργίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως π.χ. είναι ο πόλεμος, η πυρηνική ενέργεια, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης από τη πλευρά του ασφαλισμένου κλπ.

Τι περιλαμβάνει η κάλυψη κατά Παντός Κινδύνου Περιουσιακών Στοιχείων;

Η κάλυψη περιλαμβάνει τυχαία υλική ζημιά καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις που δέν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημιές που θα προέλθουν απο :
• Φωτιά
• Φωτιά απο δάσος
• Κεραυνό
• Καπνό
• Πυροσβεστική Υπηρεσία
• Ευρεία έκρηξη
• Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
• Χιόνι και Βάρος Χιονιού
• Θραύση σωληνώσεων, Υδρευσης, Θέρμανσης, Αποχέτευσης
• Διαρροή Δεξαμενών
• Πρόσκρουση οχήματος
• Πτώση αεροσκαφών και τμημάτων αυτών
• Βραχυκύκλωμα
• Ληστεία, Διάρρηξη και Ζημιές Κλεπτη
• Θραύση κρυστάλλων
• Τρομοκρατικές ενέργειες
• Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές
• Κακόβουλες Ενέργειες
• Πτώση δένδρων & Στύλων