Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Οι ασφαλίσεις ευθύνης καλύπτουν τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της Αστικής του Ευθύνης απο αδικοπραξία, οπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους. Δηλαδή, καλύπτονται Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές η Οικονομικές απώλειες που θα προξενηθούν σε τρίτους, απο πράξεις η παραλείψεις του ασφαλισμένου. Φυσικά δέν καλύπτονται οι σκόπιμες ενέργειες, δηλαδή αυτές που προέρχονται απο δόλο του ασφαλισμένου.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της επιχείρησης εναντι τρίτων καθώς και έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού της προσωπικού, για περιπτώσεις οπου υπάρχει ευθύνη του ασφαλιζόμενου, πέρα απο την καλυπτόμενη ευθύνη απο την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (ΙΚΑ) , για ατυχήματα που θα συμβούν εντός των χώρων και εγκαταστάσεων στους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση. Απαραίτητη προυπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η ασφάλιση του εργατουπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης στον αρμόδιο οργανισμό ασφάλισης καθώς και η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην επιθεώρηση εργασίας και στο Ι.Κ.Α.

Γενική Αστική Ευθύνη
Με το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτονται ζημιές (θάνατος, σωματικές βλάβες η/και υλικές ζημίες) που θα προξενηθούν σε τρίτους με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου η/και των προστηθέντων του, απο την χρήση και εν γένει λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.