Ανάκληση Προϊόντος

Ενα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανάκλησης προϊόντος απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α.  Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων (Contaminated Products Insurance)

• Τροφίμων
•  Ποτών
•  Καλλυντικών
•  Καπνού

Β.  Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων (First Party Recall Insurance)

• Παιχνίδια και παντός είδους προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά
• Είδη αθλητικού εξοπλισμού
• Εργαλεία χειρός
• Οικιακές συσκευές και εξοπλισμός (ηλεκτρικός και μη)
• Συστήματα ψύξης-θέρμανσης
• Ρουχισμός
• Επίπλωση

Ανάκληση, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι κάθε μέτρο, που έχει, ως σκοπό την επιστροφή ενός επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός η ο διανομέας έχει ,ήδη, διαθέσει στην αγορά ή πουλήσει, στους καταναλωτές.

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο και μέχρι ποιο όριο?

Καλύπτει τα έξοδα ανάκλησης των προϊόντων (recall Costs) μέχρι και 25.000.000 € κατ’ετος. Ποιο συγκεκριμένα:

1. Έξοδα ανάκλησης των προϊόντων, δηλαδή:

a) Το κόστος διαφήμισης (ηλεκτρονικής ή άλλης) σε εφημερίδες, περιοδικά ή άλλο έντυπο, ανακοινώσεων ή διαφημίσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, καθώς και το κόστος αλληλογραφίας που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος.

b) Απαραίτητα ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαμονής που αποδίδονται άμεσα στην ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος.

c) Το κόστος πρόσληψης επιπλέον προσώπων, πέραν του κανονικού προσωπικού του Ασφαλισμένου, αποκλειστικά για την υλοποίηση της ανάκλησης του Ασφαλισμένου Προϊόντος

d) Καταβολή υπερωριών στο κανονικό προσωπικό του Ασφαλισμένου για εργασία αποκλειστικά σχετιζόμενη με την ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος

e) Τα απαραίτητα έκτακτα έξοδα του προσωπικού των παραπάνω παραγράφων (c) και (d), περιλαμβανομένων ταξιδιωτικών δαπανών αποκλειστικά για τους σκοπούς της ανάκλησης του Ασφαλισμένου Προϊόντος

f) Έξοδα μίσθωσης επιπρόσθετου αποθηκευτικού χώρου για την ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος και για μέγιστη χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών

g) Έξοδα πραγματοποιηθέντα για την ορθή διάθεση μη χρησιμοποιημένης συσκευασίας και υλικού προώθησης του ανακαλούμενου Ασφαλισμένου Προϊόντος στα σημεία πώλησης, εάν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή επαναχρησιμοποιηθούν

h) Κόστος επιθεώρησης που περιλαμβάνει κόστος χημικής ανάλυση ή άλλων παρόμοιων προσπαθειών εντοπισμού των αιτιών ή του πιθανού αντίκτυπου της μόλυνσης

i) Το πραγματικό κόστος αναδιανομής τυχόν ανακληθέντων ή αποκατασταθέντων Ασφαλισμένων Προϊόντων

j) Αμοιβές χώρου λιανικής πώλησης, ακυρωτικά τέλη διαφημιστικών ή/ και προωθητικών προγραμμάτων, που ήταν προγραμματισμένα άλλα μη εκτελέσιμα λόγω εμφάνισης του Ασφαλισμένου Συμβάντος

k) Το πραγματικό κόστος διάθεσης του Ασφαλισμένου Προϊόντος, μόνον όμως στο βαθμό που απαιτούνται συγκεκριμένες μέθοδοι καταστροφής, που διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση σκουπιδιών, ώστε να αποφευχθούν Σωματικές Βλάβες ή Ζημία Περιουσίας

l) Σε περίπτωση που το Ασφαλισμένο Προϊόν αποτελέσει συστατικό μέρος προϊόντος που παράγεται, διανέμεται ή διακινείται από πελάτη του Ασφαλισμένου, η κάλυψη θα αφορά το Κόστος Ανάκλησης (a) έως (i) ανωτέρω, των εν λόγω προϊόντων, μόνο εάν ο ασφαλισμένος υποχρεωθεί να αποζημιώσει τον πελάτη για το εν λόγω κόστος ανάκλησης. Το ποσό που η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο για δαπάνες πελάτη, όπως περιγράφεται περαιτέρω, δεν θα υπερβαίνει τις δαπάνες στις οποίες θα είχε υποχρεωθεί ο Ασφαλισμένος για την ανάκληση των εν λόγω προϊόντων του πελάτη.

 

2. Κόστος Εκβιασμού (Λύτρα που καταβάλει ο Ασφαλισμένος ως άμεσο αποτέλεσμα Εκβιασμού Προϊόντος, απώλεια λύτρων κατά τη μεταφορά, Ανταμοιβή Πληροφοριοδότη, αμοιβές Ειδικών, αυξημένο κόστος ασφάλειας, κ.λ.π)

3. Έξοδα Συμβούλων (αμοιβές και τα έξοδα συμβούλων ασφάλειας προϊόντος ή δημοσίων σχέσεων, που προσλαμβάνονται με την προηγούμενη συγκατάθεση της Ασφαλιστικής Εταιρείας ώστε να παρέχουν αρωγή στον Ασφαλισμένο κατά την ανταπόκριση σε ένα Ασφαλισμένο Συμβάν)

4. Έξοδα Διακοπής Εργασιών (Απώλεια Ακαθάριστου Κέρδους και Επιπλέον Έξοδα ως αποτέλεσμα ενός Ασφαλισμένου Συμβάντος)

5. Έξοδα αντικατάστασης επαναφοράς των ανακληθέντων προϊόντων (το κόστος που καταβάλλει ο Ασφαλισμένος για την επαναφορά των Ασφαλισμένων Προϊόντων σε εμπορεύσιμη ποιότητα ή την αντικατάσταση τυχόν ανακληθέντων Ασφαλισμένων Προϊόντων που έχουν καταστραφεί, δεν μπορούν να πουληθούν ή είναι ακατάλληλα για την αρχική χρήση τους, με προϊόντα παρόμοιας αξίας

6. Έξοδα αποκατάστασης (οι δαπάνες στις οποίες πραγματικά υποχρεώνεται άμεσα ο Ασφαλισμένος ως άμεσο αποτέλεσμα ενός Ασφαλισμένου Συμβάντος για να επαναφέρει τα Προϊόντα στο εύλογο προβλεπόμενο επίπεδο μεριδίου πωλήσεων και αγοράς που αναμενόταν πριν την εμφάνιση του Ασφαλισμένου Συμβάντος)

Οφέλη από τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου.

• Ελαχιστοποίηση ζημιών του ασφαλισμένου.
• Επίδειξη αξιοπιστίας και επαγγελματισμού στους πελάτες και συνεργάτες.
• Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας.
• Προστασία του εμπορικού ονόματος του Ασφαλισμένου.