Επιλογή Σελίδας

Η ανάγκη της απόλυτης ασφάλειας και εξασφάλισης του περιεχομένου της επιχείρησής, από μια σειρά απειλών, φυσικών και όχι μόνο, αποτελεί ένα από τα βασικότερα μελήματα που θα πρέπει να διευθετήσει ο κάθε επιχειρηματίας. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας, προσφέρει:

  • Καταγραφή των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης και προτάσεις ασφαλιστικών καλύψεων ανάλογα με την δραστηριότητα του πελάτη.
  • Ερευνά την ασφαλιστική αγορά για την εύρεση ανταγωνιστικών όρων και ασφαλίστρου, απο τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης και της Αμερικής, με σκοπό την ορθολογική σχέση ασφάλισης – κόστους.
  • Aξιολόγηση των προσφορών και ενημέρωση του πελάτη με ειδική ασφαλιστική μελέτη.
  • Εκδοση, έλεγχος ορθότητας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πιθανές διορθωτικές ενέργειες.
  • Συνεχής παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την αποφυγή υπασφάλισης ή πληρωμής ασκόπως, υπερβολικών ασφαλίστρων.
  • Σύνταξη εκθεσης πραγματογνωμοσύνης απο διεθνούς κύρους εταιριών πραγματογνωμόνων η οποία ειναι δεκτή απο ολες τις αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες και δεσμευτική κατα την διαδικασία αποζημίωσης. Ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας και κατά τη διάρκεια της περιόδου έως την αποζημίωση