Επιλογή Σελίδας
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ


Τί είναι η Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Είναι η ευθύνη που έχει κάθε επιχείρηση έναντι τρίτων για ζημίες που μπορούν να προκληθούν απο την χρήση των προϊοντων που παράγει ή διακινεί.

Τί καλύπτει

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊοντος καλύπτει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή ή κατασκευαστή (σωματικές βλάβες / θάνατο και/ή υλικές ζημιές), οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν παγκοσμίως.
Ενδεικτικά παραδείγματα αξιώσεων τρίτων:

  • Ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες
  • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης.
  • Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ)
  • Διαφυγόντα κέρδη
  • Διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής.


Τί εννοούμε ελαττωματικό προϊον

Το προϊον που δέν παρέχει την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια, εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και της εξωτερικής του εμφάνισης, των εύλογα αναμενομένων αποτελεσμάτων απο την χρησιμοποίησή του εν σχέση με τον χρόνο κατα τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία η χρησιμοποιήθηκε.

Παραδείγματα

  • Μιά ελλατωματική ηλεκτρονική συσκευή μπορει να προκαλέσει εστία πυρός και αυτό με την σειρα του μια μεγάλη πυρκαιά.
  • Η λανθάνουσα μεταφορά/διακίνηση τροφίμων οδηγεί σε αλλοίωση τροφίμων των οποίων η κατανάλωση προκαλει δηλητηρίαση


Ποιος θεωρείται τρίτος

Σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης προϊόντος τρίτος θεωρείται ο τελικός καταναλωτής του προϊοντος (σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994) αλλα και ο κατασκευαστής του τελικού προϊοντος εναντι του παραγωγού πρώτων υλών η συστατικών. (σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 Α.Κ)


Πότε πληρώνει το συμβόλαιο

Το συμβόλαιο αποζημιώνει όταν υπάρχουν ελαττώματα που οφείλονται σε :
• Λανθασμένο σχεδιασμό του προϊόντος.
• Λάθος κατα το στάδιο κατασκευής ή παραγωγής.
• Λανθασμένες ή ασαφείς οδηγίες χρήσης στην ετικέτα.
• Αμέλεια προειδοποίησης για πιθανό κίνδυνο.

Τέτοια γεγονότα μπορει να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικες ζημίες σε έναν «παραγωγό» καθώς η ευθύνη του είναι απεριόριστη για  σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης διέπεται από τις διατάξεις της αδικοπραξίας.

Ποιές είναι οι εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου

Σε κάθε περίπτωση η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη δέν περιλαμβάνει:
• Οικονομικές απώλειες.
• Ποινικές ευθύνες ή ποινες προς παραδειγματισμό.
• Επαγγελματική ευθύνη.
• Ευθύνη διοικούντων και διευθυνόντων.
• Την εγγύηση των προϊοντων.
• Την δαπάνη ανάκλησης η καταστροφής προϊοντων.
• Εγγυήσεις που δίνονται απο τον ασφαλισμένο.
• Ζημίες που οφείλονται σε υπέρ-αναμονή ή απώλεια λόγω χρήσης.
• Ζημίες που οφείλονται πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργά υλικά, απεργίες, εξεγέρσεις, πολιτικές ταραχές, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες.
• Ζημίες απο φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, σεισμό, θύελλες, οι οποίες δέν είναι άμεσο αποτέλεσμα λάθους η παράλειψης του ασφαλισμένου.
• Μόλυνση, ρύπανση και διαρροή.
• Φυσική διάβρωση/αποσάθρωση.
• Ζημίες που έχουν σχέση με αναγνώριση ημερομηνίας.
• Ζημίες που έχουν σχέση με αμίαντο.
• Σωματικές βλάβες, οι οποίες συμβαίνουν κατ εξακολούθηση, συνέπεια ενός συγκεκριμένου γεγονότος.
• Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια / τοξική μόλυνση.

Σε ποιούς απευθύνεται:
Σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, που δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

Σχετική Νομοθεσία
Διαβάστε το άρθρο 6 του Νόμου 2251/1994 που αφορά την ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα.

Νόμος 22511994

Πόσο κοστίζει
Το κόστος της αστικής ευθύνης προϊόντων είναι αρκετά παραμετρικό και επηρεάζεται απο τον κύκλο εργασιών, την φύση των προϊόντων, τον τρόπο διανομής & αποθήκευσης, την αποθήκευση, τις χώρες διακίνησης κλπ.

Στην Β&Β Insurance έχουμε μεγάλη εμπειρία στην αστική ευθύνη προϊόντων καλύπτοντας τα προϊόντα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και έχοντας διαχειριστεί μεγάλο αριθμό ζημιών , συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και δίνουμε λύσεις σε κάθε περίπτωση.

Θέλετε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.